محل و سایز بنر یک ماه 3 ماه 6 ماه
بالای سایت = سایز 728 در 90 200 هزارتومان 500 هزارتومان 900 هزارتومان
ستون کناری = 410 در 250 150 هزارتومان 380 هزارتومان 700 هزارتومان
ستون کناری = 410 در 90 110 هزارتومان 280 هزارتومان 500 هزارتومان
ستون کناری = 260 در 600 200 هزارتومان 500 هزارتومان 900 هزارتومان
ستون کناری = 96 در 600 130 هزارتومان 330 هزارتومان 580 هزارتومان
پایین سایت = 468 در 60 130 هزارتومان 330 هزارتومان 580 هزارتومان
فوتر = نوشتاری 80 هزارتومان 200 هزارتومان 3500 هزارتومان

 

فهرست